Reklamačný poriadok

(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

1.    Týmito obchodnými podmienkami pre nákup prostredníctvom www.verve.gallery (ďalej len „Podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou PRAETORI s.r.o., so sídlom: Pavlovičovo námestie 20, 080 01 Prešov, IČO: 46 033 947, IČ DPH: 2023212917, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 24132/P, email: hello@verve.gallery, mobil: 0910 906 217 (ďalej len „spoločnosť PRAETORI“ alebo  „Podnik“), ktorá je v rozsahu predmetu svojej obchodnej činnosti oprávnená poskytovať služby a činnosti pre každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má záujem o kúpu tovaru Podniku (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom www.verve.gallery v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon“).

1.1.    Tento reklamačný poriadok Podniku upravuje postupy a uplatňovanie a vybavovanie reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov pri reklamáciách tovarov Podniku predávaných Podnikom formou Nákupu mimo prevádzkových priestorov Podniku.

1.2.    Podnik zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Podniku bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči Podniku na bezplatné odstránenie vady.

1.3.    Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený na webovej stránke www.verve.gallery/sk/reklamacny-poriadok. Kupujúci odoslaním Objednávky Podniku potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných & opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

1.4.    Kupujúci má právo uplatniť si u Podniku záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Podnik, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Podniku. Kupujúci je pri reklamácii tovaru povinný predložiť tovar vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu, originálneho obalu tovaru, záručného listu a dokladu o zaplatení, oprávnenému zástupcovi Podniku (ďalej len „dokumentácia k tovaru“).

1.5.    Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť  nároky z vád len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

1.6.    Ak tovar vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu na predajnom mieste Podniku v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar poštou na adresu: Praetori s.r.o, Konštantínova 6, 08001 Prešov. Kupujúci je povinný v sprievodnom liste presne označiť druh a rozsah vád tovaru. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na Zákaznícku podporu Podniku: orders@verve.gallery.

1.7.    Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste, alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť Podnik.

1.8.    Podnik je povinný prijať reklamáciu na ktoromkoľvek predajnom mieste, v ktorom je prijatie reklamácie možné, alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

1.9.    Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Podniku, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
(a)    doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho Podniku,
(b)    doručenie   reklamovaného   tovaru,   jeho príslušenstva a dokumentácie k tovaru Podniku. 

1.10.    Podnik odporúča kupujúcemu zásielku s reklamovaným tovarom si poistiť. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku Podnik nepreberá.

1.11.     Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

1.12.    Podnik alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Podnikom, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe (preberací protokol tovaru), v ktorej je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Podnik je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

1.13.    Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Podnik alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, Podnik alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Podnik kupujúceho formou dohodnutou medzi zmluvnými stranami (e-mailom, sms, telefonicky alebo doporučeným listom). Spolu s vrátením reklamovaného tovaru doručí Podnik kupujúcemu reklamačný protokol. Ak kupujúci  reklamáciu  tovaru  uplatnil  počas   prvých 12 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, môže Podnik vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, nemôže Podnik od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

1.14.    Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od prevzatia tovaru kupujúcim a Podnik ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Podnik bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Podniku za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Podnik je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

1.15.    Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol Podnikom v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, musel vedieť.

1.16.    Podnik si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

1.17.    Nárok na uplatnenie záruky u Podniku kupujúcim zaniká najmä v týchto prípadoch:
(a)    mechanickým poškodením tovaru kupujúcim,
(b)    neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
(c)    používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
(d)    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
(e)    poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
(f)    poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
(g)    neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
(h)    nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
(i)    uplynutím záručnej doby tovaru.

1.18.    Podnik je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
(a)    odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu,
(b)    výmenou tovaru,
(c)    vrátením kúpnej ceny kupujúcemu,
(d)    vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny kupujúcemu,
(e)    písomnou výzvou na prevzatie Podnikom určeného plnenia, alebo
(f)    odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

1.19.    Podnik je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

1.20.    Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

1.21.    V prípade výmeny reklamovaného tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená špecifikácia nového tovaru. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu, pričom záručná doba na nový tovar začne plynúť od prevzatia nového tovaru kupujúcim.

1.22.    V prípade odstrániteľnej vady tovaru bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 9.13 vyššie jedným z nasledovných spôsobov:
(a)    Podnik zabezpečí  odstránenie  vady, alebo
(b)    Podnik chybný tovar vymení.

1.23.    V prípade vady tovaru, ktorú nemožno odstrániť a bráni riadnemu užívaniu tovaru, v prípade viackrát opakovanej odstrániteľnej vady alebo v prípade väčšieho počtu rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, Podnik vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 9.13 vyššie reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:
(a)    výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých parametrov, alebo
(b)    ak  nemožno  vykonať   výmenu   tovaru  za iný tovar, vybaví Podnik reklamáciu vrátením kúpnej ceny kupujúcemu.

1.24.    V prípade neodstrániteľnej vady tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, Podnik vybaví reklamáciu poskytnutím zľavy z kúpnej ceny.

1.25.    Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

1.26.    Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

1.27.    Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Podnik o odstránenie vady tovaru podľa bodov vyššie, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

1.28.    Ak Podnik ukončí reklamačné konanie odôvodneným zamietnutím reklamácie, ale vada tovaru  podľa názoru kupujúceho objektívne existuje, môže si kupujúci uplatniť svoje právo prostredníctvom súdu.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.